ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor het raadplegen en het gebruik van de website van “HDP MEDICAL”, die u aanvaardt en waarmee u instemt door het raadplegen van deze website. Indien u ze niet wenst te aanvaarden, vragen wij u met aandrang om deze website te verlaten.

Indien u minderjarig bent, verbindt u zich ertoe deze website enkel te raadplegen in het bijzijn van uw ouders of een leraar die onderhavige voorwaarden vooraf hebben aanvaard.

De onderhavige voorwaarden kunnen op elk moment en zonder waarschuwing gewijzigd worden.

Rekening houdend met het geheel van de activiteiten wordt deze site geüpdatet maar het zou kunnen gebeuren dat bepaalde informatie achterhaald is en nieuwe inlichtingen of aankondigingen niet geldig zijn op het moment dat ze verspreid worden of simpelweg verlopen zijn.

HDP MEDICAL kan derhalve niet garanderen dat de site voortdurend up-to-date is.

Opzet van de website

Deze website werd louter gemaakt om u informatie te verschaffen over de onderneming, haar organisatie, haar onderzoek, haar producten, haar vestiging en haar communicatie. De website van "HDP MEDICAL" kan geen contractueel aanbod vormen.

Aangezien de communicatie aan het publiek met betrekking tot de producten onderworpen is aan specifieke regelgeving, mag de informatie die u op deze website vindt niet gebruikt worden om een medisch advies te geven of om een raadpleging bij een gezondheidsprofessional te vervangen.

Het persoonlijk gebruik van de inlichtingen en gegevens die op deze site meegedeeld worden gebeurt volledig op uw eigen verantwoordelijkheid.

Aansprakelijkheid

Hoewel de nodige stappen ondernomen werden om de betrouwbaarheid van de informatie en diensten op de website te verzekeren, kan HDP MEDICAL niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, nalatigheid, virussen of problemen die mogelijk veroorzaakt werden door fout gebruik van deze informatie en diensten.

HDP MEDICAL en deze website zijn enkel verbonden door een inspanningsverbintenis. HDP MEDICAL heeft geen controle over de inhoud en vorm van niet-HDP MEDICAL webpagina’s.

HDP MEDICAL noch haar personeel noch haar aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor:

  • Schade ontstaan door de verbinding, toegang of het gebruik van deze website.
  • Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het raadplegen van deze website of het gebruik van de informatie die erop beschikbaar is.
  • Directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze site, en met name financiële, commerciële of bedrijfsschade of het verlies van programma’s of gegevens van automatiseringssystemen, zelfs wanneer HDP MEDICAL in kennis werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

HDP MEDICAL houdt zich het recht en de mogelijkheid voor, wanneer ze dat wenst, om de hele of een deel van de website te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder eender welke waarschuwing of schadeloosstelling.

HDP MEDICAL kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden wanneer u of een derde een wijziging, onderbreking of opschorting van de website opmerkt.

De gebruikers van deze website verbinden er zich toe nooit opzettelijk noch onopzettelijk virussen of bestanden allerhande die de werking van de website zouden kunnen verstoren in te voeren. Indien dit wel zou gebeuren zullen zij hiervoor volledig verantwoordelijk worden gesteld én zullen zijn aansprakelijk zijn voor de schade die hierdoor wordt aangericht, zowel aan deze website als aan HDP MEDICAL als aan haar producten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle afbeeldingen, alle teksten op de website, alle vermelde product- of merknamen zijn de exclusieve eigendom van HDP MEDICAL of aan wie een licentie is verleend, door HDP MEDICAL. Alle rechten betreffende reproductie, representatie en openbare communicatie zijn voorbehouden, ook die van visuele, fotografische, iconografische of andere representaties. HDP MEDICAL vestigt er uitdrukkelijk de aandacht op dat foto’s of bepaalde tekens ook onderworpen kunnen zijn aan het intellectueel eigendomsrecht, zodat HDP MEDICAL niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het wederrechtelijk gebruiken van deze foto’s of bepaalde tekens of het schenden van dit eigendomsrecht.

De merken en logo’s op deze website werden gedeponeerd, de reproductie ervan zou een vervalsing betekenen, hetgeen een strafrechterlijk vergrijp uitmaakt.

Alle gebruiksrechten zijn voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site op ongeacht welke drager is ten strengste verboden, behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van HDP MEDICAL.

Bescherming van persoonsgegevens

Er worden geen persoonsgegevens zonder u medeweten verzameld. HDP MEDICAL verzamelt anonieme gegevens zoals de zoekopdrachten die u uitvoert. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor statistische doeleinden.

Door het raadplegen van deze site stemt u er mee in dat HDP MEDICAL uw gegevens uitsluitend voor eigen reclamedoeleinden gebruikt. U kan deze toestemming te allen tijde intrekken mits u HDP MEDICAL hiervan schriftelijk op de hoogte brengt. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Fundamenteel is dat u , bij bezoek aan deze site, geen persoonlijke gegevens achterlaat. HDP MEDICAL heeft in enkele gevallen echter uw naam en adres nodig doch u zal daar in dat geval op gewezen worden.

Toepasselijk recht & Bevoegde rechtbanken

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Wanneer geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zijn de Belgische rechtbanken bevoegd, en meerbepaald de rechtbanken territoriaal bevoegd voor de zetel van HDP MEDICAL om elk geschil te beslechten met betrekking tot het gebruik en het raadplegen van deze website evenals het niet aanvaarden van of elke discussie over onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Het gebruik van de website of het surfen op deze website impliceert noodzakelijkerwijs dat u op de hoogte bent van deze algemene gebruiksvoorwaarden en dat u deze voorwaarden onherroepelijk geheel en al aanvaardt.

Deze gebruiksvoorwaarden werden opgemaakt conform de Belgische wetgeving. Voor vragen of opmerkingen kan u contact opnemen via het contactformulier.